Wat doet Christus vandaag?

Wat doet Christus vandaag?  

Als we het over Jezus hebben dan denken we meestal aan hetgeen hij 2000 jaar geleden heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Waar Hij opgestaan is uit de dood om vervolgens met Hemelvaart aan het oog te zijn onttrokken. We weten ook wat Jezus zal doen als hij terugkomt, want in de bijbel staat veel over de toekomst. Wij kijken er nu naar uit dat Hij zal terugkeren met Zijn Gemeente om de wereld te verhogen tot Gods eeuwige heerlijkheid. Hij zal samen met Zijn lichaam (de gemeente) de hele schepping herstellen tot de staat die zij had voor de zondeval.

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag komt er op neer dat men zegt dat HIJ WACHT! En dat antwoord is correct. Dat is helemaal juist! In Hebr. 10 vers 12 staat: Deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende totdat Zijn vijanden gemaakt zijn tot een voetbank voor Zijn voeten.
(Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geloven in Hem.) In die zin lijkt Jezus dus passief. Dit wordt Hem dan ook kwalijk genomen door velen omdat de wereld zo’n puinhoop is.
Hij is opgestaan uit de dood en opgevaren ten Hemel en wat zien we ervan….????? Helemaal niks. “Wordt het nog wat met dat Koninkrijk van U?” schrijft G. v.h. Reve in zijn gedicht voor zijn buurvrouw die haar zoon in de oorlog verloor.

      Hij rende weg, maar ontkwam niet,
      en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
      Een strijdbaar opschrift roept van alles,
      maar uit een bruin geëmailleerd portret
      kijkt een bedrukt en stil gezicht. Een kind nog. Dag lieve jongen.


      Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
      ja ja, kom er eens om, Gij weet waarom het is, ik niet.

      Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

Hij is verborgen,
Zijn koninkrijk is verborgen, in de wereld zien we helemaal niets. Vandaar dat G. v.h. Reve tot zijn vraag komt. In Psalm 2 vers 8 staat dat er gezegd wordt tegen de Messias “Vraagt en ik zal volken geven tot uw erfdeel en de einden der aarde in uw bezit.” Dit staat te gebeuren in de toekomst in de eerste plaats betreft dit de Gemeente van Christus bestaande uit wedergeboren Israëlieten en Heidenen. Door Zijn gemeente zal de zegen uitgaan naar al de natiën en volken der aarde.
Hij grijpt nu nog niet in, in de zichtbare wereld. Wat doet Hij dan wel met deze wereld…. Wel zoals we al zeiden HIJ WACHT!  HIJ IS GEZETEN = een positie van rust. (Hebr. 10:12)

Het huwelijk is beeld van Jezus en Zijn Gemeente.

Wat doet Hij vandaag dan wel? Dit is iets waar niet veel over bekend is een daarom wil ik daar over nadenken. In Ef. 5 lezen we over het huwelijk, over hoe mannen hun vrouw moeten behandelen. Paulus schrijft dit echter met een bepaalde bedoeling. Hij wil ons iets duidelijk maken over de diepere bedoeling die in dit gegeven zit. We lezen uit Ef.5 vers 25-30:
25 de mannen: hebt uw vrouwen lief zoals ook de Gezalfde de vergadering heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, 26 opdat hij haar zou heiligen; hij heeft haar ook gereinigd in het waterbad, door zijn woord, 27 om zelf haar in heerlijkheid naast zich te plaatsen: de vergadering zonder vlek of rimpel of wat dan ook van zulke dingen; nee, opdat zij heilig zal zijn en onbesmet; 28 zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen; want wie zijn vrouw liefheeft heeft ook zichzelf lief; 29 want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, nee, hij voedt het en verzorgt het zoals ook de Gezalfde de vergadering, 30 omdat wij ledematen zijn van Zijn lichaam.

We kunnen en mogen tussendeze regels door lezen, hoe de apostel Paulus antwoord geeft op de vraag, “Wat doet Jezus vandaag?”,
naast dat Hij zit te wachten (Hebr.10:12). In vers 25 geeft hij de getrouwde gelovigen de opdracht om hun vrouwen lief te hebben. En als voorbeeld haalt hij de Messias Jezus aan, die de gemeente lief had. 

Wat is die Gemeente nu precies.
Het gaat hier dus over de Gemeente. In Handelingen 2 staat een duidelijke niet mis te verstane beschrijving van de Gemeente van Christus. Kortweg kun je zeggen dat het de mensen zijn die hun leven aan Jezus hebben gegeven. Dus niet de afzonderlijke gemeenteleden vormen de Gemeente maar de verzamelde gelovigen!. Jezus zegt immers in Math. 18:20 waar 2 of 3 in mijn naam verzameld zijn daar ben ik in hun midden. Dus een gelovige in Jezus maakt deel uit van de Gemeente. Hij is verbonden met zijn broeders en zusters, ze horen bij elkaar zoals de ledematen van een lichaam. 
Het maakt dan in feite ook niet uit met hoeveel we zijn in de zichtbare wereld. Ook 2 mensen die in de naam van Jezus samenkomen maken deel uit van de Gemeente. Het onderdeel vertegenwoordigd het geheel. (Waar één of twee éénparig iets van Mij begeren, het zal hun geworden!) Wij kennen elkaar in de eerste plaats in Hem, dus naar de geest en niet naar het vlees. Daar kennen we elkaar misschien ook wel, maar dat is een kennen naar het vlees en dat gaat voorbij, dat is van minder belang.

HIJ HEEFT DE GEMEENTE LIEF! (VERS 25)
Dat
is het werk van Jezus nu…. We lezen in de verzen 25 en verder precies wat Hij gaat doen: 
1 Hij heeft Zijn leven voor haar gegeven.
2 Hij heiligde daardoor de gemeente door de waterdoop.
3 Hij heiligde haar door Zijn woord en Geest.
4 Hij plaatste de Gemeente naast zich in heerlijkheid.
5 Hij maakte de Gemeente zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet.
6 In vers 29 lezen we dat Jezus de Gemeente voedt en verzorgd.
7 De Gemeente en de Messias zijn een geestelijk en verheerlijkt
   Lichaam.
Dit Lichaam is dus niet een of andere kerk in de zichtbare wereld. Wel mag je ervan uit gaan dat in deze aardse kerken, gemeenteleden zitten die deel uitmaken van de eeuwige gemeente.
Niet door woorden en organisaties van mensen maar door Zijn woord en Zijn Geest ontstaat de ware Gemeente. Zo plaatst Hij de Gemeente naast zich zonder vlek of rimpel, nog meer zelfs: Hij laat de Gemeente stralen door Zijn Woord. De gemeente of kerk is een tastbare realiteit omdat de gelovigen een plaats hebben in de zichtbare wereld. Tegelijkertijd lezen we dat Jezus Zijn Lichaam de Gemeente een plaats naast zich geeft in de hemel. In de wereld wordt de gemeente ook wel kerk bevuild, doch door het Woord wordt de Gemeente steeds weer ontdaan van rimpels en vlekken. Want Christus Jezus  heeft de Gemeente lief d.w.z. de gelovigen tezamen. Deze Gemeente o.l.v. Jezus, is bedoelt het Koninkrijk van God bekend en duidelijk te maken aan de mensheid.

Nog iets over einzelgängers.
Sommigen mijden de zichtbare gemeente ook wel de kerk, zij zeggen tot zichzelf: “Wat heb ik nodig met de overige leden van de kerk, ik kan de Here toch ook wel dienen los van de anderen.” Dit is m.i. een gevaarlijk instelling. We vormen immers tezamen het geestelijke Lichaam van Jezus. Juist in het elkaar ontmoeten ontdek je de reinigende kracht van het Woord. Dan gaat het licht van het woord van God over ons komen en gaan we stralen.

De Emmaüsgangers bemerkten dat ook, toen ze Jezus ontmoeten werden ze bevrijd van hun neerslachtige gevoelens en hun hart begon op te springen van vreugde toen zij de woorden van Jezus hoorden. Ze zeiden tegen elkaar: “Was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak”. Ze hoorden Zijn woord, Ze voelden zich gekoesterd door de aanwezigheid van de Heer. Daarom spoedden zij zich terug naar de gemeente in Jeruzalem om dat ze bij andere gelovigen wilden zijn.


PdG