Standaard pagina

Preekschets 14 juli 2019 Jacob of Israël

Jacob of Israel - held of bedrieger?   
Lezing: Gen. 32:25 staat daar: En Jacob bleef alleen, en een man worstelde met hem tot aan de morgen.

Inleiding
Overdenking Jacob de Aardsvader

In de Thora maken we kennis met vele soorten mensen. Het bijzondere daarvan is wel dat deze mensen niet worden beschreven als volmaakte gelovigen. We kunnen onszelf daarom heel goed herkennen in deze Bijbelse mensen.
Vandaag wil ik eens stil staan bij de zeer bekende aardsvader Jacob.
Net als zijn opa Abraham en zijn vader Isaak was hij verlangende en zoekende naar God. Deze Jacob is geen heilige maar veel meer een gewoon mens met zijn lekken en gebrek(k)en. Het lijkt er op dat hij 2 persoonlijkheden in zichzelf heeft. De gelovige Godzoeker en de slimme bedrieger. Een beetje gespleten.

We beginnen bij zijn geboorte

Net als zijn vader kreeg Izaäk twee kinderen. Abraham had bij zijn eerste vrouw ook  twee zonen t.w. Ismaël en Izaäk. Eén kind van de slavin van Sarai en een kind van Sara zelf.  
(Ook dit een gegeven waar al veel lering  in zit.) Izaäk krijgt dus een tweeling bij één en dezelfde gelovige vrouw. Tijdens de zwangerschap heeft Rebecca het zwaar de kinderen zijn zeer onrustig in haar schoot. Door een innerlijke Godsspraak weet ze dat de oudste de jongste zal dienen. (De wet van de tweede!)

De eerste baby die uit haar voor komt is geheel bedekt met haar volgens de Talmoed had hij al gezichtshaar oftewel een baard. Daarom noemden ze hem Ezau (betekenis de harige) Maar vervolgens lezen we het bijzondere bij de geboorte van de tweede. Dit kindje greep de hiel van zijn broer vast. Daarom noemde men hem de hiel-vasthouder. Dit lijkt erg op het woord “beetnemer of bedrieger”

Ze groeiden samen op en hebben vast veel plezier met elkaar gehad. Maar ze hadden wel hele eigen karakters zoals u wellicht weet. Ezau was gericht op de aardse genoegens. Jacob was veel meer gericht op geestelijke oftewel hemelse zaken. Jacob heeft veel tijd doorgebracht met zijn opa en zijn vader en moeder omdat hij meer thuis bleef om zijn ouders te helpen met de Kudde. Ezau was vaak weg om te jagen.
In de Talmoed staat een verhaal over Ezau. Hierin slaagt Ezau er in om een kledingstuk van Nimrod de grote Jager te pakken te krijgen. Het is een kledingstuk dat nog van Adam is geweest en het stamt dus uit de tijd van de hof van Eden. Deze mantel had het vermogen om je onzichtbaar te maken. Op die manier kon Ezau zeer succesvol zijn als jager. Sommigen menen dat het dragen van gewaden in de RK Kerk hierop terug te voeren is. Ook de sages over het guldenvlies hebben hier mee te maken. Nimrod verkocht zijn ziel aan de duivel en werd te oprichter van Babel en Ninevee. (Ninevee komt van Nimrod)

Jacob de innerlijk verdeelde, bedrieger of held?

Izaäk ziet erg slecht en op aanraden van zijn moeder bedriegt Jacob zijn vader door zich voor te doen als Ezau. In de Bijbel staat dat Jacob wel wat tegenwerpingen aan zijn moeder geeft. Daaruit blijkt zijn gespleten zijn weer. Hij wil held zijn maar toch wint de bedrieger het vaak in hem. Zo verlokte hij immers Ezau om zijn eerstgeboorte recht te verkopen. 

Ezau ontsteekt in woedde en wil zijn broer doden. Dit wordt ter nauwer nood voorkomen. Izaäk en Rebecca sturen de jonge Jacob naar Mesopotamië waar de familie woont. Zijn moeder Rebecca is de zus van zijn oom Laban een zoon van Nachor de broer van Abraham en zijn vrouw Milka. Izaäk zijn ouders kwamen daar immers ook vandaan. Onderweg verliest Jacob al zijn bezittingen en geheel berooid gaat hij verder op weg. In een visioen bevestigd God hem dat hij inderdaad de zegen van Abraham en Izaäk krijgt. Geheel bemoedigd gaat Jacob verder op weg.

In Mesopotamië

Voordat hij bij zijn familie aankomt ontmoet hij de lieftallige Rachel. Hij wordt direct verlieft op haar. Omdat hij de bruidsschat niet kan betalen komt hij met zijn oom Laban overeen dat hij 7 jaren zal werken voor Rachel.


Maar nu wordt de bedrieger bedrogen
want na 7 jaar geeft Laban hem niet Rachel maar Lea. Zij geheel bedekt onder een sluier en in de donkere nacht heeft gemeenschap met Jacob. Daarop moet Jacob nog eens 7 jaar bij Laban werken omwille van Rachel. Hij hoeft echter niet te wachten na een week mag hij ook trouwen met zijn geliefde Rachel. Jacob blijft getrouw aan de God van Abraham en Izaäk en daarom wordt hij enorm gezegend. Ook al maakt hij wel weer gebruik van allerlei slimmigheden om zijn bezit te vergroten. Ook het verlangen om terug te keren naar Kanaän blijft.

 Weg bij Laban

Op een goede dag als Laban het niet verwacht vlucht Jacob en zijn vrouwen en slavinnen uit Mesopotamië. Laban komt achter hem aan om hem te doden te omdat Rachel stiekem de afgoden van haar vader heeft gestolen.
God spreekt in de nacht tot Laban en maakt hem duidelijk dat hij van Jacob moet afblijven. Ze sluiten een overeenkomst om elkaar te respecteren. Dan gaat de reis terug naar Kanaän.

Als Jacob in de buurt van Kanaän komt, bij de beek Jabbok, een zijrivier van de Jordaan, overweegt hij hoe hij zich zal verzoenen met Ezau.
Hij besluit zijn karavaan in tweeën te splitsen. Bij een eventuele aanval is dan in ieder geval een deel van zijn nageslacht in staat om te ontsnappen aan de wraak van Ezau. Verder stuurt hij groepen herders met vee vooruit die Ezau moeten zeggen dat het vee een geschenk van Jacob is. In de Gen. 32:11 noemt Jacob die plaats of zichzelf Machanayim (- twee kampen een verwijzing naar zijn gespletenheid?)

Jacob of Israël

Ondanks deze slimme strategie om aan de woedde van Ezau te ontkomen blijft Jacob angstig. En hij steekt de Jabbok weer over om op een eenzame plaats te bidden en na te denken.

In de Torah Gen. 32:25 staat daar:
En Jacob bleef alleen, en een man worstelde met hem tot aan de morgen.

                                           וַיִּוָּתֵ֥ר יַעֲקֹ֖ב לְבַדּ֑וֹ וַיֵּאָבֵ֥ק אִישׁ֙ עִמּ֔וֹ עַ֖ד עֲל֥וֹת הַשָּֽׁחַר׃
 →Waji jater jaacov lvadoe, wajjeeaveek isj immoe ad alot ha-sj-sjachar
Wat kunnen we van deze 9 woorden leren?
Deze negen woorden verbergen een enorme diepte van inzicht in het veranderingsproces van Jacob. Veel commentaren zijn gewijd aan de identiteit van deze mysterieuze “man” Volgens de traditie gaat men er van uit dat het een goddelijke boodschapper was; maar zou het niet zo kunnen zijn dat Jacob in feite aan het worstelen was met zijn eigen schaduw?

Jacob bleef in deze worsteling vasthouden aan de goede belofte die zijn deel was geworden bij het visioen over de trap vanuit de hemel.
Daarop kreeg hij een klap op zijn heup waardoor hij zijn verdere leven lang mank moest gaan. En hij kreeg daar zijn nieuwe naam “Israël” Elke stap zou hem er voortaan aan herinneren dat hij niet in eigen kracht kon overwinnen.

J
acob aan het eind van zijn aardse leven

Jacobs’ strijd geeft ons een belangrijke les in onze persoonlijke groei. Gesymboliseerd door zijn leugenachtige acties en zijn goddelijke ontmoetingen zien we dat Jacob voortdurend wordt verscheurd tussen de persoon die hij moet worden nl. - de strijder voor God - en de persoon die hem steeds tegenhoud – de bedrieger -. Zelfs tegen het einde van zijn leven nadat hij weer met Jozef is samengekomen, spreekt hij een ontevredenheid uit over zijn leven tijdens zijn bezoek aan de farao.
Hij zegt ondanks dat hij 130 jaar oud geworden is dat zijn dagen slecht en weinige zijn geweest.   

Slot:
Het is door een eerlijke en allesomvattende worsteling met onze schaduw dat we de mogelijkheid hebben om te leven volgens ons beste kant. Voor Jacob verliep dit proces niet zo succesvol, zoals dat aangegeven wordt in zijn gebrokenheid aan het eind van zijn leven – Misschien is de lering die we uit dit verhaal over Jacobs’ tekortkomingen kunnen leren om beter afgestemd te zijn op onze eigen mogelijkheden om te groeien en te gedijen zeker nu we leven in het laatste der dagen d.w.z. in de tijd dat we mogen leven vanuit de overwinning van Christus Jezus. Het doel van ons bestaan is immer geheel duidelijk geworden door de woorden en het leven van Jezus. We zijn geroepen om uit te groeien tot zonen, tot helden van God.

Door de wedergeboorte en door de water-, Geestes- en vuurdoop kunnen we in onze tijd overwinnen in Jezus naam. De Here God is niet meer ver weg maar door het offer van Jezus kan Hij weer heel dichtbij ons zijn, zelfs in ons.

Koudum 14 juli 2019 - P.d.G.

Preekschets P.L. de Groes d.d. 26 mei 2019

In de Bijbel staat veel over deze hemelvaart bv. in Lucas 24:51; Marcus 19:19 wordt de gebeurtenis beschreven. Bij Mattheus en Johannes wordt deze gebeurtenis weggelaten. Wel schrijven zij over de gevolgen van de hemelvaart bv.:
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben), want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
en Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (plaatsvervanger) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

En natuurlijk het hiervoor gelezen en meest bekende stuk uit het boek der Handelingen Hfst.1 begint het meteen met de hemelvaart. Vandaag wil ik stil staan bij de gevolgen van Pasen en hemelvaart.

Onze rechten in Christus
In onze VEG-gemeente wordt de nadruk gelegd op het feit dat we in ons aardse, sterfelijke bestaan reeds een plaats in de hemelse gewesten
hebben gekregen door de inwoning van de Geest van God. Een tekst die hier duidelijk over gaat is Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Een andere prachtige tekst die laat zien dat we nu reeds hemelburgers zijn is: 
Kol.3:20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus de Messias. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkte lichaam.

Zijn overwinning gaf de gelovige mens, door genade en liefde van God, het recht op eeuwig leven. Want zoals door de zonde één mens (Adam) de dood is gekomen tot alle mensen, zo is door één mens (Jezus) de genade gekomen voor een ieder die geloofd en zijn leven in dienst stelt van God. De apostel Paulus legt dat o.a. uit in Rom. 6:3-10. We lezen daar: 

Rom. 6:
3   Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt      in zijn dood?
4   We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
     Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
     nieuw leven te leiden.
5   Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
6   Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
     omdat e
r een einde moest komen aan ons zondige leven:
     we mochten niet
langer slaven van de zonde zijn.

7   Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8   Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook
     met
hem zullen leven!

 
Het gevolg voor ons leven nu!
Ondanks het feit dat we nog in een sterfelijk lichaam leven, weten we door ons geloof dat we hemelburgers zijn. We leven dus niet meer als mensen die zonder hoop zijn. We hebben als onderpand van het eeuwige leven de Geest van God ontvangen. (2 Kor. 1:22 God die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.)

Daarom moest Jezus ook ten hemel varen. Want in het sterfelijk vlees kon Hij maar op één plaats zijn. In Zijn verheerlijkte bestaan kan Hij én de Vader bij ieder gelovig mens inwonen door de heilige Geest. Als Jezus, zoals door de 2 engelen werd gezegd, terugkomt zal Hij er voor zorgen dat alle gestorven én levende gelovigen zullen worden vereeuwigd oftewel verheerlijkt. De apostel Paulus schreef daarover in: 
Kol. 3: 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus de Messias. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkte lichaam.

De apostel Paulus zegt hier dat we de terugkomst van Jezus in een verheerlijkte staat moeten verwachten. Hij zal komen om het werk wat Hij en de gemeente begonnen is te voleinden.

Hij komt dus niet terug om ons mee naar een buitenaards Rijk van God te brengen. Nee Hij komt terug om samen met Zijn gemeente de schepping te bevrijden van de machten van satan. De zonde en de dood hebben geen kracht meer nu Christus met Pasen deze beide grootmachten heeft verslagen.

Jezus bad in het hogepriesterlijk gebed (Joh.17)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen
     bewaart van den boze.


Slot
God had de mens bedoelt om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen op aarde. Heel de aarde was geschapen voor dit doel. Daarom maakte Hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Door de zondeval was dit plan op een lange baan gezet.


Maar God zette er beslist geen streep door. Nee vanaf Genesis tot aan Maleachi heeft God door de profeten laten klinken dat Zijn plan door zal gaan. De mens was en is en zal zijn de meest geliefde Partner van God. God laat niet varen wat Zijn hand begon!

 

We gaan nu de laatste fase van het herstelplan in. Zodra Jezus en Zijn gemeente de vestiging van het Koninkrijk van God in de hemel en op aarde voleindigd hebben zal God weer zijn Alles in Allen.

Een onvoorstelbare fijne eeuwigheid breekt aan!

 

Amen.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

08.09 | 14:23

ervaar in OT en NT beschre.Die heden Gods spreken "hoort" vermeerd zn geloof en getuigt ervan;God werkt nr een toekomst toe:zie uitbr.heell,vermeerd.kens op aar

...
26.09 | 09:26

Wanneer komt het nieuwe rooster?

...
06.05 | 00:56

Vaak denk ik HOE zal ik een persoon die niets met de Bijbel van doen heeft op het spoor brengen van wat OOIT neergeschreven werd, omdat die schrijver zoiets belangrijks

...
04.05 | 19:29

leuke serie nostalgische foto's .....zo was het helemaal!!
waar zijn we nu? en belangrijker nog...waar willen we zijn?
groet volg-ster

...
Je vindt deze pagina leuk