Jezus komt terug met de Zijnen. (de Gemeente)

Jezus komt terug met Zijn gemeente!

Preekschets PdG voor V.E.G. “OPSTAP”
d.d. 22 jan. 2022

2 Thessalonicenzen 1:10

Inleiding
In deze twee brieven schrijft Paulus over zijn vreugde over de geestelijke groei van deze gemeente. Ook getuigt hij van hun vreugde en onderlinge liefde. Ondanks vervolgingen
houden deze christenen stand. Helaas zijn er ook mensen onder deze gelovigen die hun
geloof vullen met sensationele verwachtingen voor de toekomst. De wederkomst is nabij
en daarom houden deze onheilsprofeten ermee op een normaal christelijke leven te leiden. Ook vandaag heb je mensen die op grond van deze 2 brieven allerlei sensationele eindtijd theorieën ontwikkelen. Ik wil daar deze morgen iets over zeggen.

Paulus, die ook vol van de verwachting van de wederkomst van Christus is, waarschuwt
deze gemeente voor zulke lieden. (2 Thess. 3:10 Want ook toen wij bij u waren,
bevalen wij u dit: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten.

Paulus leert hen en ons dat als de verheerlijkte Jezus terugkomt dan gaat dat niet aan
de gemeente voorbij. Natuurlijk niet de Heer leeft immers in hen! Maar tot die tijd,
en we weten dat die tijd nog wel 2000 jaar zal duren
, moet men gewoon een goed en
rustig leven leiden. M.a.w. in Christus blijven want door de doop en de doop in de heilige Geest zijn de gelovigen geworden tot een woonplaats voor God. Want immers
wie in Christus is... is in God! Dus gewoon doorgaan met werken voor je inkomen.  

Kern 1 : In ons verheerlijkt
In hoofdstuk 1 staat die prachtige uitspraak van Paulus dat wanneer Jezus terugkomt dat Hij dan met verbazing zal worden aanschouwd in al de gelovigen.

2 Thess. 1: 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen
en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.

Hoe kunnen we in deze drukke moeilijke coronatijd nu altijd aan het bidden zijn, met God verbonden zijn. Je zou dat volgens een franse godzoekster  Madelaine Delbral als volgt moeten doen:

"Als onze dag zo vol zit dat pauzes onmogelijk zijn, als onze kinderen, de man, het huis, het werk, de gemeenschap bijna alles opeisen, dan geloven en vertrouwen we erin: de goddelijke kracht van het Woord van God kan altijd ruimte geven aan het Woord. We zien het dan oplichten als we door een straat lopen, boodschappen doen, groenten schoonmaken, wachten op een telefoontje, onze gang vegen; we zien het flitsen tussen twee opmerkingen van een medemens, twee brieven die geschreven moeten worden, bij het ontwaken en in slaap vallen. Want het Woord heeft zijn plaats gevonden:
een arm en warm menselijk hart dat hem onderdak biedt". ...

"Wat we ook moeten doen: of we nu een bezem of een vulpen vasthouden, of we praten of zwijgen, iets herstellen of een lezing geven, voor een zieke zorgen of aan het bureau werken. Dit alles is slechts de buitenste schil van een glorieuze innerlijke werkelijkheid, de ontmoeting van de ziel met God in elke nieuwe minuut, waar zij in genade toeneemt en steeds mooier wordt voor haar God.

Kern 2 Het beeld van Verliefd zijn.

Als je verlieft bent dan is het toch ook niet zo dat je de hele dag aan jouw geliefde denkt.
Als je bezig bent met jouw werken in deze wereld dan vindt het Woord tijd en rust in jouw
om je te laten ervaren dat Hij erbij is . (IK BEN) Denk maar aan wat in de spreuken 3:6 staat:
Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken.
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.

En dit zal met verbazing  gezien worden zegt de apostel in 2 Thess. 1:10.

Kern 3 Maar als Jezus terug komt:
Dan komen alle gelovigen met Hem terug in een verheerlijkte staat en met grote kracht.
De gelovigen die dan nog in het vlees leven, zullen verandert worden in een zelfde verheerlijkte staat. Met die geweldige legermacht zal Jezus de antichrist en zijn leger, overwinnen en vernietigen omdat hij tegen de wil van de Vader, de Schepper van
hemel en aarde is ingegaan.

Dit wijkt af van de uitleg waarbij geleerd wordt dat de gemeente weggenomen zal worden. Ja de gemeente moet weggenomen worden anders kan de antichrist niet komen.
Maar volgens Jezus zal ook de gemeente een enorme verdrukking mee maken.
(Matth. 25: 14 Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 15 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, 16 en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. 17 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 18 Bid dat het niet in de winter gebeurt, 19 want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. 20 En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. 21 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, 22 want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.
23 Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd).

Jezus leert in vers 20: Als deze tijd van verdrukking niet ingekort zou worden dan zouden zelfs de gelovigen geestelijk om zouden komen. Maar Hij wijst er al op dat die tijd verkort gaat worden. Dan gaat er gebeuren waar de apostel Paulus over schrijft in onze kerntekst: 

2 Thess. 1: 10 wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.

Jezus de Messias komt terug met de Zijnen in heerlijkheid en kracht. De in deze eindtijd-verdrukking levende gelovigen worden eveneens verheerlijkt en met Jezus zullen zij satan en zijn leger overwinnen en de onbekeerde en misleidde mens vrij zetten om een keuze voor Christus te maken. Paulus waarschuwt dat de mensen die, ondanks de wederkomst van Jezus, verbonden blijven met het kwaad het zelfde lot zullen ondergaan als de boze.

Ik geloof echter dat de mensheid in volle vrijheid de keuze mag maken voor of tegen God. Door de overwinning van Jezus over het kwaad, ontstaat er een periode waarin de mens vrij komt te staan van satan. Dat is het tijdstip waarop ook de misleidde mens kan terugkeren. Rabbijn Lody van Kamp leert in het FD van zaterdag 22 jan. 2022 dat slecht 1/5 van de Joden uit Egypte wilden. Het is misschien onbegrijpelijk voor ons maar wellicht is dit ook zo in de eindtijd?  

Slot: Rustig en verbonden met Jezus leven!
De mensen die na de opstanding door Jezus zijn bevrijd uit het dodenrijk zijn door Hem meegenomen naar het huis van Zijn Vader (heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn).
De mensen die na Zijn hemelvaart gestorven zijn zonder geloof in Jezus zullen opstaan
en de kans krijgen voor of tegen Jezus te kiezen. In het derde hoofdstuk van de 2e brief
aan deze gemeente van Thessaloniki lezen we hoe Paulus de gemeenteleden aanmoedigt
in alle rust verder te gaan met de verkondiging van het evangelie en ook met het leven
van een godsvruchtig leven. Laten we de adviezen van deze apostel aannemen en naleven.

Amen.