Woordbespreking op 2 juni

Preekschets P.L. de Groes d.d. 26 mei 2019

In de Bijbel staat veel over deze hemelvaart bv. in Lucas 24:51; Marcus 19:19 wordt de gebeurtenis beschreven. Bij Mattheus en Johannes wordt deze gebeurtenis weggelaten. Wel schrijven zij over de gevolgen van de hemelvaart bv.:
Johannes 14:2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben), want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
en Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster (plaatsvervanger) niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

En natuurlijk het hiervoor gelezen en meest bekende stuk uit het boek der Handelingen Hfst.1 begint het meteen met de hemelvaart. Vandaag wil ik stil staan bij de gevolgen van Pasen en hemelvaart.

Onze rechten in Christus
In onze VEG-gemeente wordt de nadruk gelegd op het feit dat we in ons aardse, sterfelijke bestaan reeds een plaats in de hemelse gewesten
hebben gekregen door de inwoning van de Geest van God. Een tekst die hier duidelijk over gaat is Efeziërs 2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus. Een andere prachtige tekst die laat zien dat we nu reeds hemelburgers zijn is: 
Kol.3:20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus de Messias. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkte lichaam.

Zijn overwinning gaf de gelovige mens, door genade en liefde van God, het recht op eeuwig leven. Want zoals door de zonde één mens (Adam) de dood is gekomen tot alle mensen, zo is door één mens (Jezus) de genade gekomen voor een ieder die geloofd en zijn leven in dienst stelt van God. De apostel Paulus legt dat o.a. uit in Rom. 6:3-10. We lezen daar: 

Rom. 6:
3   Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt      in zijn dood?
4   We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals
     Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
     nieuw leven te leiden.
5   Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.
6   Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is
     omdat e
r een einde moest komen aan ons zondige leven:
     we mochten niet
langer slaven van de zonde zijn.

7   Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8   Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook
     met
hem zullen leven!

 
Het gevolg voor ons leven nu!
Ondanks het feit dat we nog in een sterfelijk lichaam leven, weten we door ons geloof dat we hemelburgers zijn. We leven dus niet meer als mensen die zonder hoop zijn. We hebben als onderpand van het eeuwige leven de Geest van God ontvangen. (2 Kor. 1:22 God die ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven.)

Daarom moest Jezus ook ten hemel varen. Want in het sterfelijk vlees kon Hij maar op één plaats zijn. In Zijn verheerlijkte bestaan kan Hij én de Vader bij ieder gelovig mens inwonen door de heilige Geest. Als Jezus, zoals door de 2 engelen werd gezegd, terugkomt zal Hij er voor zorgen dat alle gestorven én levende gelovigen zullen worden vereeuwigd oftewel verheerlijkt. De apostel Paulus schreef daarover in: 
Kol. 3: 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus de Messias. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkte lichaam.

De apostel Paulus zegt hier dat we de terugkomst van Jezus in een verheerlijkte staat moeten verwachten. Hij zal komen om het werk wat Hij en de gemeente begonnen is te voleinden.

Hij komt dus niet terug om ons mee naar een buitenaards Rijk van God te brengen. Nee Hij komt terug om samen met Zijn gemeente de schepping te bevrijden van de machten van satan. De zonde en de dood hebben geen kracht meer nu Christus met Pasen deze beide grootmachten heeft verslagen.

Jezus bad in het hogepriesterlijk gebed (Joh.17)
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen
     bewaart van den boze.


Slot
God had de mens bedoelt om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen op aarde. Heel de aarde was geschapen voor dit doel. Daarom maakte Hij de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Door de zondeval was dit plan op een lange baan gezet.


Maar God zette er beslist geen streep door. Nee vanaf Genesis tot aan Maleachi heeft God door de profeten laten klinken dat Zijn plan door zal gaan. De mens was en is en zal zijn de meest geliefde Partner van God. God laat niet varen wat Zijn hand begon!

 

We gaan nu de laatste fase van het herstelplan in. Zodra Jezus en Zijn gemeente de vestiging van het Koninkrijk van God in de hemel en op aarde voleindigd hebben zal God weer zijn Alles in Allen.

Een onvoorstelbare fijne eeuwigheid breekt aan!

 

Amen.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

08.09 | 14:23

ervaar in OT en NT beschre.Die heden Gods spreken "hoort" vermeerd zn geloof en getuigt ervan;God werkt nr een toekomst toe:zie uitbr.heell,vermeerd.kens op aar

...
26.09 | 09:26

Wanneer komt het nieuwe rooster?

...
06.05 | 00:56

Vaak denk ik HOE zal ik een persoon die niets met de Bijbel van doen heeft op het spoor brengen van wat OOIT neergeschreven werd, omdat die schrijver zoiets belangrijks

...
04.05 | 19:29

leuke serie nostalgische foto's .....zo was het helemaal!!
waar zijn we nu? en belangrijker nog...waar willen we zijn?
groet volg-ster

...
Je vindt deze pagina leuk